Monthly Archives: Czerwiec 2015

Kim są baptyści?

WP_20140725_001Kościół Chrześcijan Baptystów jest kościołem chrześcijańskim i protestanckim, o ponad 400 letniej historii światowej i prawie 200 letniej w Polsce.

Wiara
Jako kościół chrześcijański podpisujemy się pod konstantynopolitańskim wyznaniem wiary, wspólnym dla Zachodniego i Wschodniego chrześcijaństwa. Czcimy więc Boga w Trójcy jedynego, wyznajemy pełne bóstwo i człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, który dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, bezgrzesznie żył, odkupił nas przez swą śmierć i zwyciężył nad grzechem i śmiercią przez zmartwychwstanie, na którego powtórne przyjście w chwale cały czas oczekujemy.

Jako kościół protestancki podpisujemy się pod zasadami Reformacji XVI wieku. Wierzymy, że:
tylko Pismo Święte (łac. sola Scriptura), a nie kościół, który często błądził, jest nieomylne. Dlatego nie uznajemy autorytetu papieży.
tylko Jezus Chrystus (łac. solo Christo), odwieczny Boży Syn, ma być wywyższony jako pośrednik między Ojcem a ludźmi, jako jedyny Zbawiciel. Dlatego nie czcimy świętych (w tym Marii) i się do nich nie modlimy.
tylko wiara (łac. sola fide) jest konieczna dla zbawiennego związku z Bogiem. Zbawienie jest niemożliwym do kupienia darem Boga, dawanym bez oczekiwania zapłaty, za darmo, tylko z łaski (łac. sola gratia) chętnie tym, którzy w wierze przychodzą do Zbawiciela. Dlatego wzywamy wszystkich ludzi do nawrócenia i chrzcimy tylko osoby, które tego doświadczyły. Nie przypisujemy stąd zbawiennej mocy sakramentom, ani nie widzimy potrzeby kapłanów. Komunia to Stół Pański, nie ołtarz. Jej znaczenie to bliskie spotkanie z Chrystusem, nie ofiara.
tylko dwie drogi po śmierci czekają na człowieka. Pojednani przez Chrystusa wierzący są oczyszczeni przez Jego zastępczą śmierć i dlatego od razu idą do Nieba. Wszyscy pozostali zostaną ukarani za swe grzechy, idą więc na potępienie. Dlatego nie wierzymy w czyściec, a mówienie o nim uważamy za szkodliwe usypianie sumień. Grzesznicy zamiast powierzyć swoje życie Chrystusowi, żyją dalej w niewierze licząc, że „nie są tacy źli” i jakoś im się uda, co jest szkodliwą i fałszywą iluzją.

Kościół 
Kościół Chrystusa w historii pojawia się wszędzie tam, gdzie Duch łączy chrześcijan, aby wspólnie służyli Zbawcy. Dlatego uważamy, że żadne wyznanie nie może sobie rościć prawa do wyłączności – i my też tego nie robimy.

Każdy wierzący ma bezpośredni kontakt z Bogiem, który jednak dokonuje się we wspólnocie. Dlatego podkreślamy powszechne kapłaństwo (znaczenie każdej jednostki i jej służenia Bogu) oraz potrzebę więzi w Kościele.

Nasze nabożeństwa są proste, kazania bezpośrednie i mocno osadzone w Biblii i osobistym przeżyciu jej prawd przez kaznodzieję. Pieśni współczesne, modlitwy spontaniczne. Kładziemy nacisk na Słowo Boże, szczerość, bliskość i praktyczną pomoc.

Zapraszamy na nabożeństwa każdego – Ciebie również 🙂 Kto wie, może Bóg zacznie w Tobie przez nie coś nowego?

Ewangelia, czyli Boży apel: rozpocznij swoje życie ze mną na nowo!
Kościół jest powołany do głoszenia Ewangelii – czyli wspaniałej wiadomości o tym, że przez Jezusa Chrystusa, pomimo naszych grzechów, możemy pogodzić się z Bogiem.

Chrystus zmarł za nasze grzechy. Bóg, nie pobłażając im chętnie więc je teraz przebacza tym wszystkim, którzy chcą rozpocząć swoje życie na nowo – z Bogiem i dla Boga. To możliwe i to dzieje się obecnie na całej ziemi! To najważniejsza decyzja, rozstrzygająca o wieczności każdego. To Jezus jest danym przez Boga Zbawicielem, który przez śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył śmierć i zło. Tylko On jest Bogiem z nami; Bogiem, który zszedł pośród nas, aby zmieniać nasze życie.

Dlatego Jego chcemy czcić, poddając Mu się, aby nas zmieniał i prowadził. To najlepsze, co można ze sobą zrobić! Zachęcamy do tego i Ciebie! Niezależnie od tego, czy swoje życie wiary zwiążesz z nami, czy jakimkolwiek innym kościołem chrześcijańskim, żyj z Jezusem i dla Jezusa! Zacznij już dziś! Tego z całego serca Ci życzymy!

Pastor Mateusz Wichary

Niniejszy tekst jest informacją o Kościele Baptystów znajdującą się na tablicy informacyjnej przed Zborem w Sopocie.